Jump to content

Шаблон:Flagcountry/Слоуакиэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Слоуакиэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Слоуакиэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Слоуакиэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Слоуакиэ)
flag alias Flag of Slovakia.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Slovakia.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1939Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Слоуакиэ}} > Слоуакиэ
  • {{Flagcountry|Слоуакиэ}} > Слоуакиэ Слоуакиэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Слоуакиэ|1939}} > Слоуакиэ