Jump to content

Шаблон:Flagcountry/Ливиэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Ливиэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Ливиэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Ливиэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Ливиэ)
flag alias Flag of Libya.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Libya.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
ВМСNaval Ensign of Libya.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Ливиэ}} > Ливиэ
  • {{Flagcountry|Ливиэ}} > Ливиэ Ливиэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Ливиэ|ВМС}} > Ливиэ