Шаблон:Flagcountry/Британиэшхуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Британиэшхуэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Британиэшхуэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Flag of the United Kingdom.svg

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Британиэшхуэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Британиэшхуэ)
flag alias Flag of the United Kingdom.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of the United Kingdom.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1707Union flag 1606 (Kings Colors).svgUnion flag 1606 (Kings Colors).svg
1658Flag of the Commonwealth (1658-1660).svgFlag of the Commonwealth (1658-1660).svg
1651Flag of The Commonwealth.svgFlag of The Commonwealth.svg
1649Flag of the Commonwealth (1649-1651).svgFlag of the Commonwealth (1649-1651).svg
1606Union flag 1606 (Kings Colors).svgUnion flag 1606 (Kings Colors).svg
ВМСNaval Ensign of the United Kingdom.svgNaval Ensign of the United Kingdom.svg
торговыйCivil Ensign of the United Kingdom.svgCivil Ensign of the United Kingdom.svg
ВВСAir Force Ensign of the United Kingdom.svgAir Force Ensign of the United Kingdom.svg
дипломатическийGovernment Ensign of the United Kingdom.svgGovernment Ensign of the United Kingdom.svg
армияFlag of the British Army.svgFlag of the British Army.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Британиэшхуэ|1707}} > Британиэшхуэ