Шаблон:Flagcountry/Болгариэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Болгариэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Болгариэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Flag of Bulgaria.svg

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Болгариэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Болгариэ)
flag alias Flag of Bulgaria.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Bulgaria.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1946Flag of Bulgaria (1946–1948).svgFlag of Bulgaria (1946-1967).svg
1967Flag of Bulgaria (1967–1971).svgFlag of Bulgaria (1967-1971).svg
1971Flag of Bulgaria (1971–1990).svgFlag of Bulgaria (1971-1990).svg
офFlag of the Bulgarian Homeland Front.svgFlag of the Bulgarian Homeland Front.svg
ВМСNaval Ensign of Bulgaria.svgNaval Ensign of Bulgaria.svg
ВМС-1955Naval Ensign of Bulgaria (1955-1990).svgNaval Ensign of Bulgaria (1955-1990).svg
ВМС-1949Naval Ensign of Bulgaria (1949-1955).svgNaval Ensign of Bulgaria (1949-1955).svg
ВМС-1878Naval Ensign of Bulgaria (1878-1944).svgNaval Ensign of Bulgaria (1878-1944).svg
самарское знамяSamara flag.pngSamara flag.pngКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Болгариэ}} > Болгариэ
  • {{Flagcountry|Болгариэ}} > Болгариэ Болгариэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Болгариэ|1946}} > Болгариэ