Jump to content

Шаблон:Eq

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Зытеухуар

Зэхуэзэ зышъ дэмыгъэр адрей шаблонхэм я кӀуэцӀым и параметырхэм игъувэн шъхьэкӀэ.