Шаблон:Disambig

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мы шаблоныр зтегъэпсыхьэр тхыгъэ зи псэлъашъхьэм гурыӀуэгъуэ бжыгъэ зиӀэ. Здитын хуэр напэкӀуэцӀым и кӀагъым дежь, гурыӀуэгъуэхэм я тхылъ зэхэлъым яуж, сатыр нэкӀыр яку къыдумыну.