Шаблон:Dablink

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Шаблоныр къэгъэсэбэпын щыхуэр, напэкӀуэцӀ зытӀущым я техьэпӀэ, гурыӀуэгъуэм шъхьакэ щептым хуэм. Къызэргъасэбэпыр:

{{Dablink|[[Пушкин (гурыӀуэгъуэхэр)|Пушкин]], [[Толстой (гурыӀуэгъуэхэр)|Толстой]] пэмыкӀ гурыӀуэгъуэхэри щыӀэ}}