Шаблон:Dablink

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Документациэ Документациэ

Шаблоныр къэгъэсэбэпын щыхуэр, напэкӀуэцӀ зытӀущым я техьэпӀэ, гурыӀуэгъуэм шъхьакэ щептым хуэм. Къызэргъасэбэпыр:

{{Dablink|[[Пушкин (гурыӀуэгъуэхэр)|Пушкин]], [[Толстой (гурыӀуэгъуэхэр)|Толстой]] пэмыкӀ гурыӀуэгъуэхэри щыӀэ}}