Jump to content

Шаблон:Currency

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ
{{Currency
| цӀэр          = 
| и цӀэдыдэр       = 
| сурэт1         = 
| и инагъыр1       = 
| псалъэкӀэтхэ1      = 
| сурэт2         = 
| и инагъыр2       = 
| псалъэкӀэтхэ2      = 
| ISO           = 
| къэзгъэшъхьэпэ_оф    = 
| къэзгъэшъхьэпэ_мыоф   = 
| къызхэкӀыр       = 
| зэхуэлъытэгъуэ     = 
| зэрыкӀуэр        = 
| аббревиатурэр      = 
| монетэхэр        = 
| банкнотхэр       = 
| нэхъышъхьэбанк     = 
| нэхъышъхьэбанкым и сайт = 
| къыдэгъэкӀыгъуэ     = 
| къыдэгъэкӀыгъуэм и сайт = 
| ахъчэм и унэр      = 
| ахъчэунэм и сайтыр   = 
| махуэ          = 
| курс1          = 
| валутэр1        = 
| курс2          = 
| валутэр2        = 
| курс3          = 
| валутэр3        = 
| курс4          = 
| валутэр4        = 
| курс5          = 
| валутэр5        = 
| commons         = 
}}