Шаблон:Cquote

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Шаблоныр зтегъэпсыхьар къэӀуэтэгъуэ псалъэхэр зэгъэзэхуауэ игъувэным шъхьэкӀэ тхыгъэхэм. Къызэргъасэбэпыр:

КъэӀуэтэгъуэ псалъэ къуэдей

{{Cquote|КъэӀуэтэгъуэ псалъэр}}

КъэӀуэтэгъуэ псалъэр, усакӀэм и цӀэр кӀэтхауэ

{{Cquote|усакӀэ=УсакӀэм и цӀэр|КъэӀуэтэгъуэ псалъэр}}

КъэӀуэтэгъуэ псалъэр и тхылъыр сатыркӀэ зэхэдзауэ

{{Cquote|усакӀэ=УсакӀэм и цӀэр|КъэӀуэтэгъуэ псалъэр,|къэӀуэтэгъуэр,|къэӀуэтэгъуэр}}