Шаблон:Cite web

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Шаблоныр къагъэсэбэп, тхыдэм техьэпӀэ Интернетым илъхэр зэтеухуауэ къыщыгъэлъэгъуэн щхьа.

ТепщӀыкӀ хъунум и щытыкӀэ

Вариант нэхъыфӀыр
{{cite web
 |url     = 
 |title    = 
 |author   = 
 |date    = 
 |work    = 
 |publisher  = 
 |accessdate = 2024-05-14
 |lang    = 
}}
НэхъыфӀ вариантыр зы екӀуэкӀкӀэ
{{cite web|url=|title=|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2024-05-14|lang=}}
МащӀэу
{{cite web|url=|title=|publisher=|accessdate=2024-05-14|lang=}} 

Щапхъэхэр

{{cite web
 |url     = http://www.google.com
 |title    = Google
 |accessdate = 2006-04-29
 |lang    = en
 |description = Нэхъыщхьэ напэкӀуэцӀ 
}}

Google(индж.). — Нэхъыщхьэ напэкӀуэцӀ. Еплъахэщ 29 Мэлыжьыхьым и 2006.

{{cite web
 |url     = http://www.rg.ru/2007/03/07/dogovora-ogovorki-dok.html
 |title    = Федеральный закон РФ от 3 марта 2007 г. № 28-ФЗ
 |publisher  = «Российская газета»
 |date    = 2007-03-07
 |accessdate = 2008-09-08
 |description = дунейпсо зэгурыӀуэгъуэм и тепсэлъыкӀхэр зэтрахыжам теухуа 
}}

Федеральный закон РФ от 3 марта 2007 г. № 28-ФЗ. «Российская газета» (Шаблон:HumanizeDate). — дунейпсо зэгурыӀуэгъуэм и тепсэлъыкӀхэр зэтрахыжам теухуа. Еплъахэщ 8 ФокӀадэм и 2008.

{{cite web
 |url     = http://ru.wikipedia.org
 |title    = Main Page — Wikipedia
 |accessdate = 2002-12-02
 |description = Урысей Уикипедиэм и нэхъыщхьэ напэкӀуэцӀым и архив копиэ
 |archiveurl = http://web.archive.org/web/20021202073511/http://ru.wikipedia.org/
 |archivedate = 2002-12-02
}}

Main Page — Wikipedia. — Урысей Уикипедиэм и нэхъыщхьэ напэкӀуэцӀым и архив копиэ. Еплъахэщ 2 Дыгъэгъазэм и 2002. ТехьэпӀэр архив ящӀри къыхахащ 2 Дыгъэгъазэм и 2002.