Шаблон:Хыжьэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Хыжьэхэм теухуа напэкӀуэцӀхэм папщӀэ къагъэщхьэпэн шаблонщ.

Къэгъэщхьэпэгъуэр

{{Хыжьэ
 |ЦIэр          = 
 |ИцIэ дыдэр       = 
 |Сурэт          = 
 |ПсалъэкIэтхэ      = 
 |Координатхэр      = 
 |CoordScale       = 
 |Къэрал         = 
 |Регион         = 
 |Къедзыгъуэ       = 
 |Инагъыр         = 
 |Ихуэр          = 
 |Iуфэм и кIыхьагъ    = 
 |Кууагъ нэхъ иныр    = 
 |Кууагъ курытыр     = 
 |Шууагъыр        = 
 |Псызэхэжэм и иныгъыр  = 
 |Псы хэлъадэхэр     = 
 |ШIыпIэтхыпхъэр     = 
 |Commons         = 
}}