Jump to content

Шаблон:Филм

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Къызэрыбгъэсэбэпын

{{Филм
 |АдыгэцӀэр       = 
 |ИцӀэр         = 
 |Сурэт         = 
 |Инагъыр        = 
 |Жанр         = 
 |Режиссор       = 
 |Продусер       = 
 |Зыхэзылъхьар     = 
 |Оператор       = 
 |Композитор      = 
 |Актерхэр       = 
 |Компаниэ       = 
 |ТрагъэкӀуэдар     = 
 |КъыщӀихар       = 
 |Къэрал        = 
 |Бзэ          = 
 |ЗэрекӀуэкӀыр     = 
 |Гъэ          = 
 |Япэ ита филмыр    = 
 |КъыкӀэлъыкӀуэ филмыр = 
 |Сайт         = 
}}

Параметрэхэр къэгъэлъэгъуэным я щапхъэ:

{{Филм
 |АдыгэцӀэр       = 
 |ИцӀэр         = 
 |Сурэт         = 
 |Инагъыр        = 
 |Жанр          = <!-- [[]] -->
 |Режиссор        = <!-- [[|]] -->
 |Продусер        = <!-- [[|]] -->
 |Зыхэзылъхьар      = <!-- [[|]] -->
 |Оператор        = <!-- [[|]] -->
 |Композитор       = <!-- [[|]] -->
 |Актерхэр        = <!-- [[|]]<br />[[|]]<br />[[|]]<br />[[|]] -->
 |Компаниэ        = <!-- [[]] -->
 |ТрагъэкӀуэдар     = <!-- 000 млн долл. -->
 |КъыщӀихар       = <!-- 000 млн долл. -->
 |Къэрал         = <!-- {{нып|}} -->
 |Бзэ          = <!-- [[...бзэ|...]] -->
 |ЗэрекӀуэкӀыр      = <!-- 00 дакъ. -->
 |Гъэ          = <!-- 0000 -->
 |Япэ ита филмыр     = <!-- [[ицӀэр]] -->
 |КъыкӀэлъыкӀуэ филмыр  = <!-- [[ицӀэр]] -->
 |Сайт          = <!-- http://филмым и официалнэ сайт -->
}}

Щапхъэ

Аватар
Avatar
Филмым и постер
Жанр

щӀэнгъуазэ фантастикэ
зекӀуагъэ филм
драмэ

Режиссор

Джеймс Кеймерон

Продусер

Джон Ландау

Зыхэзылъхьар

Джеймс Кеймерон

Оператор

Мауро Фиоре

Композитор

Джеймс Хорнер

Нэхъыщхьэу хэтхэр

Сейм Уорингтон
Зои Салданэ
Сигурни Уивэр
Мишел Родригез

Кинокомпаниэ

20th Century Fox

ЗэрекӀуэкӀыр

162 дакъикъэкӀэ

ТрагъэкӀуэдар

237 000 000 доллару

КъыщӀихар

2 787 965 087 доллару

Къэрал

АШЗ и нып АШЗ

Бзэ

инджылыбзэ

Гъэ

2009

IMDb

ID 0499549

{{Филм
 |АдыгэцӀэр      = Аватар
 |ИцӀэр        = Avatar
 |Сурэт        = Avatar-Logo-avatar.svg
 |Инагъ        = 250
 |Жанр        = щӀэнгъуазэ фантастикэ <br />зекӀуагъэ филм<br /> драмэ
 |Режиссор      = Джеймс Кеймерон
 |Продусер      = Джон Ландау
 |Зыхэзылъхьар    = Джеймс Кеймерон
 |Композитор     = Джеймс Хорнер
 |Оператор      = Мауро Фиоре
 |Актерхэр      = Сейм Уорингтон <br />Зои Салданэ <br />Сигурни Уивэр <br />Мишел Родригез
 |Компаниэ      = 20th Century Fox
 |ТрагъэкӀуэдар    = 237 000 000 доллару 
 |КъыщӀихар      = 2 787 965 087 доллару
 |Къэрал       = {{АШЗ и нып|АШЗ}} [[АШЗ]]
 |Бзэ         = [[инджылыбзэ]]
 |ЗэрекӀуэкӀыр    = 162 дакъикъэкӀэ
 |Гъэ         = 2009
 |imdb_id       = 0499549
 |Сайт        = 
}}