Jump to content

Шаблон:Панорамэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Къызэрагъэсэбэп

{{Панорамэ|Сурэтым и цӀэр|Сурэтым и бгъуагъ|Сурэтым и ӀэщӀэдз|ӀэщӀэдзыр зэгъэзэхуэн}}

Щапхъэхэр

{{Панорамэ|Helsinki z00.jpg|1800px|''Шонбрунн и кӀуэцӀ пщӀантӀэ''}}
Шонбрунн и кӀуэцӀ пщӀантӀэ
Шонбрунн и кӀуэцӀ пщӀантӀэ
{{Панорамэ|AlsterPanorama.jpg|1000px|Гамбург ику Ӏыхьэм и панорамэ|text-align=center}}
Гамбург и кӀуэцӀ Ӏыхьэм и панорамэ
Гамбург и кӀуэцӀ Ӏыхьэм и панорамэ