Шаблон:Категориэ тхыгъэхэм къуэдей/doc

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Шаблоныр зытеухуар[edit source]

Мыр лэжьыгъэ шаблон, категориэ хэзылъхьэ шаблонхэм къагъэсэбэпу, категориэм хуэныкъуэхэм ящыщ къэдэр хэхьэн шъхьэкӀэ.

Шаблоныр зэрагъэлажьэр[edit source]

[[Категориэ:Категориэм и цӀэм]] ипӀэкӀэ птхын хуэй къуэдер {{Тхыгъэ къуэдейхэм хэт категориэ|Категориэм и цӀэ}}