Jump to content

Шаблон:ЖТ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Шаблон-напэ {{ЖТ}}жылэ тӀысыпӀэ») зэхалъхьащ къалэхэм, къуажэхэм, хьэблэхэм е нэгъуэщӀ тӀысыпӀэхэм ятеухуауэ тхыгъэ щатхкӀэ къагъэсэбэпын щхьа.

Шаблоныр япэу ящӀащ универсалну, дунейм и сытхуэдэ тӀысыпӀэ щхьэи къэбгъэсэбэп хъууэ. Ауэ нэхъыфӀуу къагъэлъэгъуэнхэ щхьа къэралхэм я щхьэхуэ шаблонхэр хузэхалъхьэн щӀадзащ.

Параметрэхэр

{{ЖТ
 |статус                = 
 |адыгэцӀэр              = 
 |ицӀэ дыдэр              = 
 |сурэт                = 
 |зыщӀэт                = 
 |къэрал                = 
 |дэмыгъэ               = 
 |нып                 = 
 |lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = 
 |CoordAddon             = 
 |CoordScale             = 
 |къэралым и щӀыпӀэтхыпхъэм и инагъ  = 
 |регионым и щӀыпӀэтхыпхъэм и инагъ  = 
 |къедзыгъуэм и щӀыпӀэтхыпхъэм и инагъ = 
 |регионыр зыхуэдэр          = 
 |регион                = 
 |регионыр таблицэм          = 
 |къедзыгъуэр зыхуэдэр         = 
 |къедзыгъуэ              = 
 |къедзыгъуэр таблицэм         = 
 |тӀысыпӀэр зыхуэдэр          = 
 |тӀысыпӀэ               = 
 |тӀысыпӀэр зыхуэдэр          = 
 |кӀуэцӀ угуэшыгъуэр          = 
 |тхьэмадэр зыхуэдэр          = 
 |тхьэмадэ               = 
 |щаухуа гъэр             = 
 |япэреуэ гугъыр            = 
 |и цӀэу щытахэр            = 
 |статусыр щыхуагъэфэщар        = 
 |къиубыдыр              = 
 |ЖТ и лъэгагъ             = 
 |климат                = 
 |нэхъыщхьэ бзэ            = 
 |жылэ                = 
 |жылэбжыгъэ гъэр           = 
 |Ӏувагъыр              = 
 |агломерациэ             = 
 |лъэпкъхэр              = 
 |динхэр               = 
 |этнохоронимыр            = 
 |сыхьэт зонэ             = 
 |DST                 = 
 |телефоннэ код            = 
 |почтэ индекс             = 
 |почтэ индексхэр           = 
 |аутомобил код            = 
 |бжыгъэ идентификатор         = 
 |категориэ Commons илъ        = 
 |сайт                 = 
 |сайтым и бзэр            = 
}}