Шаблон:ЖТ

Къыздихар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Шаблон-напэ {{ЖТ}}жылэ тIысыпIэ») зэхалъхьащ къалэхэм, къуажэхэм, хьэблэхэм е нэгъуэщI тIысыпIэхэм ятеухуауэ тхыгъэ щатхкIэ къагъэсэбэпын щхьа.

Шаблоныр япэу ящIащ универсалну, дунейм и сытхуэдэ тIысыпIэ щхьэи къэбгъэсэбэп хъууэ. Ауэ нэхъыфIуу къагъэлъэгъуэнхэ щхьа къэралхэм я щхьэхуэ шаблонхэр хузэхалъхьэн щIадзащ.

Параметрэхэр

{{ЖТ
 |статус                = 
 |адыгэцIэр              = 
 |ицIэ дыдэр              = 
 |сурэт                = 
 |зыщIэт                = 
 |къэрал                = 
 |дэмыгъэ               = 
 |нып                 = 
 |lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = 
 |CoordAddon             = 
 |CoordScale             = 
 |къэралым и щIыпIэтхыпхъэм и инагъ  = 
 |регионым и щIыпIэтхыпхъэм и инагъ  = 
 |къедзыгъуэм и щIыпIэтхыпхъэм и инагъ = 
 |регионыр зыхуэдэр          = 
 |регион                = 
 |регионыр таблицэм          = 
 |къедзыгъуэр зыхуэдэр         = 
 |къедзыгъуэ              = 
 |къедзыгъуэр таблицэм         = 
 |тIысыпIэр зыхуэдэр          = 
 |тIысыпIэ               = 
 |тIысыпIэр зыхуэдэр          = 
 |кIуэцI угуэшыгъуэр          = 
 |тхьэмадэр зыхуэдэр          = 
 |тхьэмадэ               = 
 |щаухуа гъэр             = 
 |япэреуэ гугъыр            = 
 |и цIэу щытахэр            = 
 |статусыр щыхуагъэфэщар        = 
 |къиубыдыр              = 
 |ЖТ и лъэгагъ             = 
 |климат                = 
 |нэхъыщхьэ бзэ            = 
 |жылэ                = 
 |жылэбжыгъэ гъэр           = 
 |Iувагъыр              = 
 |агломерациэ             = 
 |лъэпкъхэр              = 
 |динхэр               = 
 |этнохоронимыр            = 
 |сыхьэт зонэ             = 
 |DST                 = 
 |телефоннэ код            = 
 |почтэ индекс             = 
 |почтэ индексхэр           = 
 |аутомобил код            = 
 |бжыгъэ идентификатор         = 
 |категориэ Commons илъ        = 
 |сайт                 = 
 |сайтым и бзэр            = 
}}