Шаблон:?

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
[еплъын] [гъэтэрэзын] [тхыдэр] [къэгъэщӀэрэщӀэжын]
Документациэ Документациэ

КӀэупшӀапӀэ напэкӀуэцӀхэм я техьэпӀэцӀыкӀу шаблон. Нэхъыбэм къыздагъэсэбэпхэр {{Commons}}-мрэ MediaWiki тхыгъэдзхэ-мрэ хуэдэхэ шаблонхэм.

УпшӀэ дэмыгъэр сатырым и бгъугъым парикӀи хуэзэранкъым, и сурэтыр абымкӀэ зэӀигъэхьэкъым.