Шаблон:?

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

КӀэупшӀапӀэ напэкӀуэцӀхэм я техьэпӀэцӀыкӀу шаблон. Нэхъыбэм къыздагъэсэбэпхэр {{Commons}}-мрэ MediaWiki тхыгъэдзхэ-мрэ хуэдэхэ шаблонхэм.

УпшӀэ дэмыгъэр сатырым и бгъугъым парикӀи хуэзэранкъым, и сурэтыр абымкӀэ зэӀигъэхьэкъым.