Jump to content

Шаблон:!

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ
Гу лъытэ! Мыр шаблон нэхъыбу къагъэсэбэпхэм ящыщ (230 мы нэхъ макӀыу хэгъувэгъуэ иӀэ).
И зэхъуэкӀыгъуэ къэс гугъ ин трелъхьэ «Викимедиэм» и фонд серверхэм. Япэ кӀышъэ зэхъуэкӀыгъуэ хэплъхьэм и зэхуагъэр зэгъашъи, ахэр уи пӀэм зэрыхъур еплъ, тест напэкӀуэцӀхэми ядежь.
Ишэным и информациэр здэбгъуэтыфынур напэкӀуэцӀ статистикэхэм идежь, лъэныкъуэ «Лэжьыгъэ етам ежэгъу иӀэр».

Шаблоныр зыхуэгъэфэшар дэмыгъэ | адрей шаблонхэм игъувэн шъхьэкӀэ.