Jump to content

ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:Shaoj

Page contents not supported in other languages.
Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Тхьэм теухуа тхыгъэр хъуну мыбхуэдэу зэхэбгъэувэ? Утыкум итлъу дычэнджэшмэ нэхъыфlкъэ? Псалъэм папщlэ, Тхьэр япэу нарт lуэрыlуатэм къыхокl, яужым адыгэ хабзэм, яужым мыслымэныгъэмрэ чристэныгъэмрэ и пlэр яубыд Аущджэрджэкlэ Алыхьымкlэ. Сэ си гулъытэкlэ Тхьэм щхьэху тхыгъэ иlэн хуей. Мыслымэныгъэми чристэныгъэми емыпхауэ зэрыхэмгъэзыхьауэ!

Салам Аллейкум! Псори къызгуроIуэр! Ауэ Тхьэ жысIэу щэстхар Бог, God гурыIуэгъуэхэм пэзгъакIуэу стхауэ аращ. Мыдрей гурыIуэгъуэхэм теухуахэуи тхын дигугъэщ. Адыгэ хабзэм къызэрыхэщымкIэ теухуауэ Тхьэшхуэ и цIэу птхым нэхъ пэж сигугъэщ. Ухуейм аткIи дычэнджэщынщ. Shaoj (talk) 21:36, 9 Мэкъуауэгъуэм и 2014 (MSK)