Цей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Куртка офицерская Лейб-Грвадейской казачьей сотни.jpg

Цей (ур-бз: черкеска)

Цейр лъэпlкъым ди напэ. Джыпсту шъхьадж ишъхьа къызэрхуэкlу цейр зэрахьа. Япэ кlышъэ цейм ифэкlэ зезыхьар къацlыхут: Хужь (Пщы), псыфэ (хужьым нэхъ хуэкlуэ) плъыжь, фlыцlабзэ (къуафцlэ) (Лъакъуэлъэш иэ Уэркъ), псыфэ, фlыцlэ, гъуабджэ (лъхукъуэлl). (Цей къуэлэн, шхъуантlэ, удзыфэ, гъуэжь иэ пэмыкlы фэ зэрахьу щытакъым адыгэм!). Цейр лъэгуанджэм нэсу иэ кlыхьу, лъапэм нэс джыпlа хъууэ ядт. Бгъэр къихауэ, lашъхьар бгъуэуэ lапшъэм нэсу иэ нэхъ кlыхьу. Ибгъэ лъэныкъуитlым хьазырхэр (куэдым ягъэгъуащэ хьазырыр адыгэ псалъу ялыту, хазырыр хьарып псалэ) традэт блырыблу иэ нэхъыбу. Езы хьазырылъэхэр пэмыкlы фэуи яшъу хъут, шъагъэр ишъхьамкlэ традэжьу. Цей къуапэмрэ lашъхьамрэ ихъуреягъкlэ уагъэ къырадыхьт, нэхъ лъэпlкъ бейхэм дышъэ иэ дыжьын шъагъэкlэ. Цейр хуэфlу ядт, хуиту зэрахьатэкъым, пlкъэм фlыуэ фlэсу, кlыбыр иlыгъу бгым нэгъунэ кlуэт, бгъэр здиухым иде, ныбэр зэхуишъу кlыlу ирадэт, кlыlуитху хуэдиз.