Уикипедиэ:Bots

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Бот («робот» псалъэр гъэкӀэщӀауэ) — Уикипедиэм куэд хъууэ зэхэлъ Ӏуэхухэм елэжьын щхьа яухуа программэ.

Адыгэ разделым ботхэр елэжьыну ядэр, ауэ тхыдэщӀэхэр ятхыну хуитхэу щыткъым.

Интерфейсхэмрэ ботхэмрэ[кодыр зэгъэзэхуэжын]

Python[кодыр зэгъэзэхуэжын]

Perl[кодыр зэгъэзэхуэжын]

.NET Framework|.NET[кодыр зэгъэзэхуэжын]

Java[кодыр зэгъэзэхуэжын]