Jump to content

Уикипедиэ:Bots

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Бот («робот» псалъэр гъэкӀэщӀауэ) — Уикипедиэм куэд хъууэ зэхэлъ Ӏуэхухэм елэжьын щхьа яухуа программэ.

Адыгэ разделым ботхэр елэжьыну ядэр, ауэ тхыдэщӀэхэр ятхыну хуитхэу щыткъым.

Интерфейсхэмрэ ботхэмрэ

[кодыр зэгъэзэхуэжын]