Jump to content

Тхуимэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Тхуимэ — плӀанэпитху зиӀэ геометрическэ пкъыгъуэ.

  • Геометрие, япэ Ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӀэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӀэ. Налшык - 1954.