Тепсэлъэхьыгъуэ:Урысей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Vista-abiword.png Тхыгъэ «Урысей» зыхэхьэр Уикипедиэм и бзэверсиэу хъуам зэхуэду, тхыгъэ яӀэн хуэйхэм я щыщ.

И гъэзэнкӀэныр, статус нэхъыфӀ нэгъунэ нэгъэсыныр, адыгэ Уикипедиэм и лэжьыгъэ нэхъэпэрейхэм ящыщ.


Шаблоныр здырагъувэр тхыгъэхэм я тэпсэлъыхьыным, Тхыгъэхэм я тхылъ, бзэверсию хъуам яӀэн хуэр хэхьэхэм.

«мы напэкIуэцIыр гъэтэрэзын» Ӏохугъуэр пщӀэну пӀалъэ уиӀэкъым, ар зтеухуар:

Мы напэкӀуэцӀыр и гъэтэрэзыным теубыдауэ щытщ

УФ-м и гуэшыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэ

Пугачов Иван Петрович return back file