Таукъуэ Лъэпщыкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Таукъуэ Лъэпщыкъуэ (XVIII лI.) — джэгуакIуэ тхьэмадэ, уэрэдус.

Хъыбарыжьым зэрыжиIэмкIэ, Къетыкъуэхэ я пщылIт; хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, Къетыкъуэ Хьэмырзэ и джэгуакIуэ гупым я тхьэмадэу щытащ. Лъэпщыкъуэ дунейм тетар пэжмэ, ар щыпсэуар XVIII лIэщIыгъуэм икухэм, и етIуанэ Iыхьэм хуозэ.

Ар зи тхьэмада джэгуакIуэ гупыр лIибл хъурт. Тхыдэм зэрыжиIэмкIэ, Къэбэрдейр шу мин 15-рэ лъэсыдзэшхуэрэ хъууэ Къурей губгъуэм щыпэуващ урысеидзэм, фи быдапIэхэр ди щIым тефх, фи дзэри тефшыж, жаIэри.

Зи шыжьэ емыкъуж къэралым ар щимыдэм, зауэр ирагъажьэри (1779-м и гъатхэм) мазиблкIэ зэзэуащ, урысыдзэри фIыуэ ирагъэкIуэтыжащ, быдапIэ зыбжани ягъэсащ. АрщхьэкIэ бийр нэхъыбэт, нэхъ узэщIат, нэхъ зэгъэпэщати, къатекIуэри 1779 гъэм фокIадэм и 29-м къэбэрдеидзэр Къетыкъуэ тIуащIэм (Псыхъурей деж) даукIыхьащ. А зауэм Къэбэрдей Жэщтеуэ фIащащ.

Зауэ нэужьым, зэрыхабзэу, Жэщтеуэм уэрэд хурагъэусыну Таукъуэ Лъэпщыкъуэ и пщэ иралъхьащ. Уэрэдусхэм пщIэуэ жэмыбгъэ зырыз иратащ. ДжэгуакIуэхэр мэзым щIэтIысхьэри, мэзищкIэ уэрэдым елэжьащ. Псоми яусар зэхалъхьэжри Лъэпщыкъуэм едзыгъуибл хъууэ къыхуахьыжащ. Тхьэмадэр едаIуэри уэрэдым щытхъуащ, ауэ, зы пщы гуэрми зимыгъэгусэн щхьэкIэ жиIэри, нэгъуэщI къыщIэдзапIэ хузэхилъхьащ – ар зауэр зэрекIуэкIам теухуа Iыхьэрауэ пIэрэ, жыдоIэ.

«Къэбэрдей жэщтеуэм и уэрэдыр» адыгэ псоми я псэм дэхьауэ, илъэс 200-м щIигъуащи, зэрахьэ. IуэрыIуатэжу зекIуэ уэрэдхэр зэраусам хуэдэу къызэтенэ хабзэкъым. Мыбыи зэхъуэкIыгъэ Iэджэ игъуэтагъэнущ, хэтаи хэуащ, хэмытаи къыхэхьагъэнущ.

Тхыгъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • «Из истории «Песни Большого ночного нападения (песня и история)» – Налоев З. М. Из истории культуры адыгов. Нальчик, 1978, с. 100-116. (урыс.)