Стереометрие

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Стереометрие (грекыбзэ псалъэщ) — зы гущӀыӀу захуэм темылъ пкъыгъуэхэр зыдж геометрием и Ӏыхьэщ.

Литературэ[гъэтэрэзын | edit source]

  • Геометрие, япэ ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӏэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӏэ. Налшык - 1954.