Стереометрие

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Стереометрие (грекыбзэ псалъэщ) — зы гущӀыӀу захуэм темылъ пкъыгъуэхэр зыдж геометрием и Ӏыхьэщ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Геометрие, япэ Ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӀэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӀэ. Налшык - 1954.