Республикэ Калифорниэ

Къыздихар Уикипедиэ
Республикэ Калифорниэ
California Republic

къэралу ямыбж
мэкъуауэгъуэм и 14 — бадзэуэгъуэм и 9, 1846 гъэ


First Bear Flag of California (1846).svg
Калифорниэ Республикэм и нып
Alta California (location map scheme).svg
Къалэнэхъышъхьэ Сономэ
Бзэ(хэр) инджылыбзэ, эспаныбзэ
Дин католицизм
ӀэнатӀэм и хабзэр Президент республикэ
Президент
 - 1846 Уиллиам Ид
'
'
Flag of Mexico (1823-1864, 1867-1893).svg Ищхьэ Калифорниэ
Калифорниэ Flag of the United States (1845–1846).svg

Республикэ Калифорниэ — Ишхъэрэ Америкэм щыIауэ щта къэрал. АШЗ-ым къиIэпхъукIахэм 1846 гъэм, мэкъуауэгъуэм и 14-м къэрал щхьэхуиту забжыжауэ щытащ. Къэралыр ауэ мазэ нэхъ мащIэщ зэрыщыIар. Бадзэуэгъуэм и 9-м ар АШЗ-м хыхьащ. Къэралыр щхьэхуитыху абы иджыри иреджэу щтащ Мыщэ ныпым и республикэу.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Оригинал ныпым и сурэт

1846 гъэм, нэкъыгъэм и 13-м АШЗ-рэ Мексикэрэ зэзэуэн щIадзащ. Калифорниэм щыпсэу американхэм абы теухуауэ зыри ямыщIэу, я щIыпIэ капитаным и унафэкIэ зыкъаIэтри, Мекикэм и Ишхъэрэ Калифорниэм и комендантыр тутнакъым ирадзэри, щхьэхуит къэрал Республикэ Калифорниэу загъэлъэпIащ, Сономэ къалэр я къэлащхьэ ящIри.

Республикэм и президенту хахащ Уиллиам Ид. Ар махуэ 25-кIэ республикэм и пэщтыхьу щытащ.

Бадзэуэгъуэм и 7-м, Калифорниэ Iуфэм американэ кхъухьыдзэр къитIысыкIри АШЗ-р Мексикэм зэрезэуар, республикэм жэраIуэ щтащ. МахуитI дэкIа иуж, бадзэуэгъуэм и 9-м зыкъызыIэтахэм мурад ящIащ республикэр якъутэжу, АШЗ-м хэхьэнухэу. АШЗ-м дэщIыуи Мексикэм езэуэну.

Республикэм и ныпу щтар иужкIэ, Калифорниэ АШЗ-м и зы штат хъуа иуж зэхъуэкIа тIэкIу иIэу штатм и ныпу ящIыжауэ щтащ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]