Рангун пэжыжэу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Рангун пэжыжэу
ин-бз. Beyond Rangoon
Жанр

драмэ, боевик

Режиссор

Джон Бурмен

Продусер

Джон Бурмен,
Шон Раерсон,
Эрик Плескоу,
Барри Спикингс

Зыхэзылъхьар

Алекс Ласкер,
Билл Рубенштайн

Оператор

Джон Сил

Композитор

Хьанс Циммер

Нэхъыщхьэу хэтхэр

Патрисиэ Аркетт,
Френсис МакДорменд,
Ю Аун Ко,
Адел Лутс

Кинокомпаниэ

Castle Rock Entertainment,
Columbia Pictures

ЗэрекIуэкIыр

100 дакъикъэкIэ

ТрагъэкIуэдар

23 млн. $

Къэрал

АШЗ и нып АШЗ,
Британиэшхуэ и нып Британиэшхуэ

Бзэ

инджылыбзэ

Гъэ

1995

IMDb

ID 0112495

Шаблон:IMDb еплъын

Рангун пэжыжэу (ин-бз. Beyond Rangoon) — режиссор Джон Бурмен, Бирмэм 1988 гъэм къыщыхъуа Iуэхугъуэхэм теухуауэ триха кино.

Зэтеухуар[гъэтэрэзын | edit source]

Америкэм щыщ дохутыр Лорэ Боумен и къуэмрэ и щхьэгъусэмрэ фIэкIуэдауэ, аткIэ сыт щхьа псэунми имыщIэу къэнащ. И шыпхъум и лъэIукIэ Лорэ зигъэпсэхуну макIуэ Бирмэ, абы тIэкIу зыщытригъэужын щхьа.

Бирмэм Лорэ хуозэ япэм профессору щытауэ иджы гиду лажьэ цIыхухъу гуэрым. АбыкIэ Лорэ къещIэ къэралым къыщекIуэкI Iуэхугъэхэр. ЗыкъэзыIэтыну цIыхухэм я мурадхэр кзэрегъащIэр.

А зэманым ирихьэлIэу къэралым цIыхухэм гупуурэ заIэтын щIадзэ. Лорэ а гуп яхэзэрыхьа мэхъу.