ПлӀимэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

ПлӀимэ — плӀанэпиплӀ зиӀэ геометрическэ пкъыгъуэ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Геометрие, япэ Ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӀэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӀэ. Налшык — 1954.

ТегъэщӀапӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]