Jump to content

Планиметрие

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Планиметрие (латиныбзэ псалъэмрэ грекыбзэ псалъэмрэ къатекӀащ) — геометрием щыщу гущӀыӀу захуэ пкъыгъуэхэр зыдж Ӏыхьэщ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Геометрие, япэ Ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӀэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӀэ. Налшык - 1954.