Патагониэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Патагониэм хиубыдэ щIыхэр

Патаго́ниэ — Ипшэ Америкмэ и Iыхьэ, зэралъытэмкIэ Риуэ-Колорадэ (Архентинэм), Биуэ-Биуэ (Чилим) псыхэм я ипшэ щылъ щIыхэр абы хохьэ, ауэ Патагониэм хиубыдэ дыдэ щIыхэр иджыри къыхагъашыпакъым. Иныкъуэм деж Патагониям абы ипшэ щылъ хы тIыгу ЩIы мафIэр храгъэубыдэр.

Патагониэр хохьэр къэралитIым — Архентинэрэ Чилирэ. «Патагониэ» цIэр къызыхэкIр patagón псалъэращ. А псалъэмкIэ Магеллан Ипшэ Америкэм и ипшэ дыдэ щIыпIэхэм щыпсо цIыхухэм иреджэт, ахэр нэхъ цIыху ину зэрыщытхэтэм щхьа.

ЩIыпIэм и инагъымрэ жылэ исымрэ[гъэтэрэзын | edit source]

И инагър И жылэр И Iувагър
1,043,076 км2 1,999,540 1.9 цIыху/км2

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]