Патагониэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Патагониэм хиубыдэ щӀыхэр

Патаго́ниэ — Ипшэ Америкмэ и Ӏыхьэ, зэралъытэмкӀэ Риуэ-Колорадэ (Архентинэм), Биуэ-Биуэ (Чилим) псыхэм я ипшэ щылъ щӀыхэр абы хохьэ, ауэ Патагониэм хиубыдэ дыдэ щӀыхэр иджыри къыхагъашыпакъым. Иныкъуэм деж Патагониям абы ипшэ щылъ хы тӀыгу ЩӀы мафӀэр храгъэубыдэр.

Патагониэр хохьэр къэралитӀым — Архентинэрэ Чилирэ. «Патагониэ» цӀэр къызыхэкӀр patagón псалъэращ. А псалъэмкӀэ Магеллан Ипшэ Америкэм и ипшэ дыдэ щӀыпӀэхэм щыпсо цӀыхухэм иреджэт, ахэр нэхъ цӀыху ину зэрыщытхэтэм щхьа.

ЩӀыпӀэм и инагъымрэ жылэ исымрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И инагър И жылэр И Ӏувагър
1,043,076 км2 1,999,540 1.9 цӀыху/км2

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]