Махуэ Гъэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Exquisite-microphone.png Мы тхыгъэм и стилыр энциклопедиэм екӀукъым, иэ адыгэбзэм иобакъуэ.
Тхыгъэр гъэтэрэзын хуэй Википедиэм и стил хабзэмкӀэ.

Махуэ Гъэпс Тхьамахуэм (ур-бз.: Неделя) — МахуэцIэхэмрэ мазэцIэхэмрэ ехьэлIауэ иджыри къыздэсым зыми лэжьыгъэ пыухыкIа игъэзэщIауэ щыткъым. Абы къыхэкIыу, мурад тщIащ мы темэм зэрытхузэфIэкIкIэ делэжьыну икIи а Iуэхугъуэм теухуауэ щыIэ еплъыкIэхэр утыку къитлъхьэну. Мыбдеж жыIапхъэу къыдолъытэ, нобэ къагъэсэбэп фIэщыгъэцIэхэм арэзы дызэрытемыхъуэр.

Махуэхэм адыгэхэр зэреджэу щытар гугъуехь хэмылъу зэ еплъыгъуэкIэ къыпфIэщI щхьэкIэ, ар апхуэдизу IупщIкъым.

Мы псалъэхэм – блыщхьэ, гъубж, бэрэжьей, махуэку, мэрем, щэбэт,тхьэмахуэ – жыхуиIэхэм ар наIуэ къащI. Мыхэр культурэ зэмыщхьхэм пыщIащ, дин зэтемыхуэхэм я деж я къуэпсыр къыщожьэ. Абы щыхьэт техъуэ куэд тхыгъэхэм хэту урохьэлIэ.

Блыщхьэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

1-Япэу къэтщтэнщ блыщхьэ «понедельник» псалъэр.
къэб. блыщхьэ – понедельник. Тхьэмахуэ зэхуакум къызэрыщIидзэ,адыг. блыпэ – понедельник. МэфацIэ, тхьэумафэм къыкIэлъыкIорэ маф.2
Щапхъэ : къэб. Блыщхьэ махуэм зэIущIэ щыIэт.
адыг.Блыпэ мафэм зэIукIэ щыIэщт.
къэб. блыщхьэ адыг. блыпэ
блы «семь» – щхьэ «начало»
блы «семь» – пэ «начало»
Мы псалъитIыр я мыхьэнэкIэ зэтохуэ. ТIуми тхьэмахуэ зэхуакум хиубыдэ махуиблым я щхьэ, я нэхъапэ, къежьапIэ къокI.
Мыпхуэдэ псалъэ къэхъукIэм адыгэбзэм куэдрэ ущрохьэлIэ. Мыбдеж лъабжьитI: блы +щхьэ // блы + пэ зэхыхьэри псалъэщIэ къэхъуащ.
Щапхъэ: бгы + щхьэ – бгыщхьэ
тхьэ + махуэ + пэ – тхьэмахуэпэ
Сирием, Иорданием, Тыркум щыпсэу адыгэхэм блыпэ жаIэ.3
Ар адыгэхэр ди щIыпIэм щикIым здахьащ, къагупсысакъым езыхэм.
Нэгумэ Шорэ и тхыгъэм хэтщ: « б л и ш х а h – понедельник”.
Совр. блыщхьэ – “понедельник”4
Ар щыхьэт тохъуэ мы фIэщыгъэцIэм ныбжьышхуэ зэриIэр.
Нэгумэм макъ щ, хь –хэр къыщигъэлъагъуэкIэ, ш, х – хэм диакритическэ дамыгъэ ( ) щIыгъуу къегъэсэбэп. Хьэрф h – кIэ мы псалъэм макъзешэ э къэгъэлъэгъуащ.
Мы махуэм ехьэлIа нэщэнэхэри щыIэщ. Нэхъыжьхэм къызэраIуэтэжымкIэ, блыщхьэм зыбгъэпскIыну, ужьыщIэну фIыкъым.

Гъубж[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Тхьэмахуэ зэхуакум хэт махуэхэм ящыщу блыщхьэм къыкIэлъокIуэ къэб. гъубж адыг. гъубдж сир. гъубдж
Иджырей адыгэбзэм и макъ дэкIуашэ ж, ш, щI –хэр къатекIащ пасэрей адыгэбзэм (общеадыгскэ) и аффрикатэ дж, ч, чI, джъ, чь, чIь –хэр зэтехуэху щабэ хъуа иужь.1
Япэ щIыкIэ пхъашэхэр щабэ хъуащ, итIанэ щабэхэр спирантхэм хуэкIуащ.
Спирантизацие екIуэкIа нэужь мыхэр хуэкIуащ ж, ш, жь, щ, щI спирантхэм.
джъ, чъ, чIъ – дж, ч, чI – ж, ш, жь, щ, щI
Гъубж - Гъубдж псалъэхэм щытлъагъури а процессыращ.
Шагъыр А. зэритхымкIэ, къэб. гъубж адыг. гъубдж псалъэхэр нэгъуэщIыбзэм къыхэкIащ. ЩIэныгъэлIым къызэрилъытэмкIэ, абхъаз-абазэбзэхэм махуэцIэхэм я нэхъыбэр зыпэхъу бжыгъэцIэхэм епхащ.
Псалъэм папщIэ:
«ср. а –wуaшa гIуаша «вторник»
при wу-ба гIу-ба «два»,
а-хъша хъаша «среда» при хъ-па «три» и т.д.2
Абы теухуауэ нэгъуэщI еплъыкIи щыIэщ. Адыгэхэр мажусий диным щита
лъэхъэнэм «Гъубж» жиIэу тхьэ яIауэ, абы къыхэкIыу а цIэр а махуэм фIащIауэ.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщащи, Сирием, Тыркум щыпсэу адыгэхэм
«гъубдж» псалъэр къагъэсэбэп, «зэманыр бжы» кърагъэкIыу.3
Нэгумэ Шорэ и тхыгъэм а махуэм ехьэлIауэ итщ:
«губж – вторник
совр. гъубж – вторник»4
Гъубж псалъэм къытекIауэ адыгэбзэм хэтщ унэцIэ зыбжанэ. Абыхэм
ящыщщ Гъубж, Гъубжокъуэ. Ахэр мыпхуэдэу къэхъуащ:
Гъубж – Гъубж (зэрыпсалъэпкъыу къэнэжащ, н.ж. аффиксыншэу унэ-
цIэр къэхъуащ).
Гъубж «вторник» + (интерфикс) + къуэ «сын»
Гъубжокъуэ – букв. «сын вторника».
Дунейм и пIалъэ зыщIэу псэуа пасэрейхэм къащIэнащ мы махуэм ехьэлIа нэщэнэхэр:
Гъубж махуэм Iуэху яублэркъым, гъуэгу техьэртэкъым.
Гъубжымрэ бэрэжьеймрэ кхъуэ пэтрэ и кхъуэц зыхигъэхукъым жаIэрт.
Бзэртэкъым, дэртэкъым, Iэбжьанэ паупщIыртэкъым, бзылъхугъэм и
щхьэц паупщIтэкъым.

Бэрэжьей[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Чристан динымкIэ а махуэхэр тхьэмрэ езы Исус Христосымрэ яйти
«пост» яIыгът, улажьи упщIантIи хъуртэкъым, махуэр «тхьэ уелъэIуу» епхьэкIын хуейти, абы къытехъукIыжащ а нэщэнэри.
Тхьэмахуэ зэхуакум щыщу гъубжым къыкIэлъыкIуэ махуэм бэрэжьейкIэ «среда» йоджэ.
адыг. бэрэскэжъый – среда. МэфацIэ. Гъубджым къыкIэлъыкIорэр –
бэрэскэжъый.1
Щапхъэ: адыг. бэрэскэжъые маф
къэб. бэрэжьей махуэ
Мыпхуэдэ псалъэ къэхъукIэр адыгэбзэм куэдрэ къигъэсэбэпкъым.
жьей – суффикскIэ къэхъу псалъэхэм «цIыкIуныгъэ» мыхьэнэ яIэщ:
джэд «курица» + жьей – джэджьей «цыпленок»
щIэ «новый» + жьей – щIэжьей «детеныш»
Языныкъуэ псалъэхэм хэт суффикс – жьей-м и мыхьэнэр фIэкIуэдауэ
урохьэлIэ.
Щапхъэ: къэб. бдзэжьей адыг. пцэжъый «рыба»
Шагъыр А. зэритхымкIэ, бэрэжьей бэрэскэжъый псалъэхэр мыпхуэ-
дэу къэхъуащ:
Бэрэскэ + жъый («маленький, «малый»).
Япэ Iыхьэр грекыбзэм (алыджыбзэм) paraskeue “пятница» жиIэу хэтащ.
Абы къыхэкIри грузиныбзэм къэкIуащ – paraskewi «пятница», иужькIэ адыгэбзэм къыхыхьащ. А псалъэм апхуэдэ гъуэгу къикIуащ грузиныбзэм къыхэкIри.
Апхуэдэщ убых. брасхьэ «среда», инг. пIфьраска, чеч. пIураска
«пятница», осет. барысчIи бархскIх «траур», «пост». 2
Нэгумэ Шорэ къигъэсэбэпыр баражiе – «среда» псалъэращ.3
Сирием, Иорданием щыпсэу адыгэхэми аращ нэхъыбэу къагъэсэбэпыр.4
Бэрэжьей псалъэм «маленький пост» къикIыу ялъытэ. Ар и щыхьэтщ
адыгэхэм чристан диныр зэрахьэу зэрыщытам. Мы махуэм ехьэлIауэ нэщэнэ зыбжанэ щыIэщ:
«Гъубжым Iэбжьанэ иубзи, бэрэжьей гыбзэ къыптихуэ».
Мы нэщэнэм къызэриIуатэмкIэ, бэрэжьей махуэр фIыкъым жыхуаIэхэм хуэдэщ. Абы и мыхьэнэкIэ пэщIэуэ нэщэнэ IуэрыIуатэм ущрохьэлIэ:
«Iуэху быублэну, жылэ хэпсэну, жыг бгъэтIысыну, тхьэмахуэр, щэбэ-
тыр, бэрэжьейр фIыщ жаIэрт»,- жыхуиIэр.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мы махуэм ехьэлIауэ цIыхухэм зэхуэмыдэ еплъыкIэхэр яIэщ. Ауэ, дапхуэдэу щымытми, бэрэжьей махуэр нэхъ ягъэлъапIэхэм ящыщу къэгъуэгурыкIуащ.

Махуэку[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Тхьэмахуэм и еплIанэ махуэм махуэкукIэ «четверг» йоджэ.
къэб. махуэку адыг. мэфэку
Адыгэбзэмрэ адыгейбзэмрэ мы псалъэхэр фонетикэ и лъэныкъуэкIэ
щызэщхьэщокI. Ар къызыхэкIыр адыгейхэм ху-м ипIэкIэ ф зэрыжаIэрщ.
Абыхэм ху –р къыщагъэсэбэпыр ш-м и гъусэу къыщыкIуэм и дежщ. ( «шхуэ» псалъэхэм хуэдэхэм).
НэгъуэщIу жыпIэмэ, къэб. ху адыг. ф.
Щапхъэ: къэб. Махуэкум уджэу мэремым къызэхуэсарэт.
адыг. Мэфэку мафэм зэIукIэ щыIэщт.
махуэ + ку – махуэку
Мыпхуэдэ псалъэ къэхъукIэм адыгэбзэм ущрохьэлIэ:
мазэ + ку – мазэку «середина месяца»
жэщыку «середина ночи»
Нэгумэ Ш. и тхыгъэхэм хэтыр махок – «четверг» псалъэращ.1
Сирием, Иорданием, Тыркум щыпсэухэм – мэфэку жаIэ. Ар адыгеиб-
зэм ещхьщ.2
Нэхъыжьхэм зэрыжаIэжымкIэ, адыгэхэм чристэн диным щитам «тхьэ-
махуэку» жаIэу щытащ. ИужькIэ, япэ Iыхьэ – тхьэ-р пыхури, махуэку хъуащ.
Дапхуэдэу щымытами, а псалъэм тхьэмахуэм «неделя» ику къикIыу аращ.

Мэрем[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Тхьэмахуэ зэхуакум и етхуанэ махуэм мэремкIэ «пятница» йоджэ.
Адыгэбзэм къыщхьэщыкIыу, адыгейхэм а махуэм щхьэкIэ бэрэскэшхуэ «пятница» жаIэ.3
Мы псалъэ къэхъукIэр адыгэбзэм куэдрэ къегъэсэбэп:
-шхуэ – суффиксымкIэ щыIэцIэм, плъыфэцIэм къытекIа щыIэцIэхэм
гъэиныгъэ мыхьэнэ яIэщ:
мэз + ы + шхуэ – мэзышхуэ «большой лес»
псы + шхуэ – псышхуэ «большая река»
бгъуэ + шхуэ – бгъуэшхуэ «широкий»
Суффикс – шхуэ пыувэурэ псалъэщIэхэри къохъу:
дэ + шхуэ «грецкий орех», букв. «большой орех»
сэ + шхуэ «сабля» , букв. «большой нож»
адэ + шхуэ «дедушка», букв. «большой отец»
Шагъыр А. зэритхымкIэ, бэрэскэ псалъэм суффикс –шху (э) «большой» пыувэри псалъэм къэхъуащ бэрэскэшхуэ «великая пятница», «великий пост».4
Сирием, Тыркум щыпсэу адыгэхэм бэрэскэшхуэ жаIэ

Мы махуэм и фIэщыгъэцIэм теухуауэ еплъыкIэ зэхуэмыдэхэр щыIэщ.
Апажэ М. къызэрилъытэмкIэ, мэрем псалъэр нэхъ пасэу урысыбзэм
къыхэкIыу адыгэбзэм къыхыхьахэм ящыщ зыщ. Абы и щыхьэту къегъэув
Нэгумэ Шорэ и тхыгъэхэм «хьэгэбз Мэрэм-Дева Мария, Богородица»
жыхуиIэхэр зэрыхэтыр.1
Лопатинскэм мэрем псалъэр хьэрыпыбзэм щыщу къелъытэ, maryam –Мери – Мария ирепхри.
Шагъыр А. зэритхымкIэ, а псалъэм нэгъуэщI къежьапIэ иIэщ:
тур. «бауram» «праздник», «торжество»; ног. байрам (мусульманский
праздник); кирг. майрам «праздник».
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, еплъыкIэ щыIэхэр зэщхьэщокI. Ауэ, шэч зыхэ-
мылъыращи, мэрем фIэщыгъэцIэр диным епхащ. А махуэцIэм къытекIауэ унэцIэ, цIэ щыIэхэщ: Мэрем, Мэремщауэ, Мэремкъул, Мэремыкъуэ.2
Мэрем –Мэрем-Маремов.
Мэрем «пятница» + щауэ «парень» – Маремшаов, букв. «парень пятницы».
Мэрем «пятница» + къул «раб» – Маремкулов, букв. «раб пятницы».
Мэрем «пятница» + къуэ «сын» – Маремуков, букв. «сын пятницы».
Адыгэхэм мэрем махуэм ехьэлIа нэщэнэхэри яIэщ.
Мэрем пшыхьымрэ гъубж пшыхьымрэ цы япхтэкъым, яджтэкъым, ятIэ
зэрахьэртэкъым.Мэремымрэ гъубжымрэ Iуэху яублэртэкъым, гъави ясэртэкъым.
Мэрем гъэш гъэшыншэм ептыну фIыщ жаIэрт. Мэрем джэдыкIэри апхуэдэу ятырт.
Мэрем пшыхьым уэздыгъэ умыгъаблэу кIыфIу узэхэсыну фIыкъым
жаIэрт.
Мэрем пшыхьым сабыныпс ипкIутыну фIыкъым, хьэдэм щIолъадэ
жаIэрт.
Мы нэщэнэхэр нэхъыбэу муслъымэн диным пыщIащ.
Ди зэманым муслъымэн псоми нэхъ ягъэлъапIэ махуэр мэремыращ.
Абы и щыхьэтщ хьэрыпхэм я тхьэмахуэр а махуэмкIэ зэриухыр, зыгъэпсэхугъуэ махуэуи къалъытэр зэрыарар.

Щэбэт[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Тхьэмахуэ зэхуакум щыщу мэремым къыкIэлъыкIуэ махуэм щхьэкIэ щэбэт «суббота» жаIэ.
Адыгейхэм – шэмбэт, Сирием, Тыркум щыпсэу адыгэхэм мэфэзакъу
жаIэ (махуэ закъуэ кърагъэкIыу).3
Нэгумэ Шорэ и тхыгъэм хэтщ шабет «суббота» псалъэр.
Мы псалъэм грузиныбзэм ущрохьэлIэ. Шагъыр А. къызэрилъытэмкIэ,
sabbath «суббота» еврей (журт) псалъэм къытекIащ. Абы епхащ абх.-абаз. асабша «суббота», убых шъэбэ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, «щэбэт» псалъэр журтыбзэм къыхэкIащ.1
Абы шэч къытозыгъыхьэ жыIэгъуэ адыгэхэм ди бзэм хэтащ: «Щэбэт и гугъэр уи гугъэщ»,- жиIэу. Сирием щыпсэу адыгэхэм зэрыжаIэмкIэ, Щэбэтыр – пасэ зэманым жыжьэу уIэбэжмэ, псэуа лIы гуэрщ. А жыIэгъуэри абы и цIэм пыщIащ.2
Абы къищынэмыщIа, щэбэт псалъэр хьэтхэм, семитхэм яIащ «махуэ-
шхуэ» мыхьэнэр иIэу.
Псоми ди зэманым а махуэр иудаизм диным пыщIауэ къалъытэ. Ар
журтхэм нэхъ ягъэлъапIэ махуэхэм ящыщщ, уеблэмэ мы махуэм ахэр лажьэркъым, я зыгъэпсэхугъуэ зэманщ.

Тхьэмахуэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Щэбэтым къыкIэлъыкIуэ махуэр тхьэмахуэращ «воскресенье».
Тхьэмахуэ псалъэм нэгъуэщI мыхьэнэи иIэщ: «Неделя» махуибл
зэхуаку Нэгумэ Шорэ и лэжьыгъэм мыпхуэдэу щетх:
т х а у м а х о h – воскресенье.
совр. тхьэмахуэ – воскресенье,
Тхамахо – неделя.
совр. тхьэмахуэ – неделя3.
къэб. тхьэмахуэ адыг. тхьаумаф
Мы псалъитIыр я мыхьэнэкIэ зыщ, ауэ фонетикэ и лъэныкъуэкIэ зэщхьэщокI. Пасэрей адыгэбзэ лабиализованнэ макъ ху-р адыгеибзэм спирант ф-м хуэкIуащ, шипящэ спирант ш-м и ужь иту щыбгъэдэтым фIэкIа къэмынэу. псалъэм папщIэ, хуабэ – фабэ; хуы –фы; махуэ – мафэ. Ауэ шхуэ, шхужь, шхуэл.4
Сирием, Тыркум щыпсэу адыгэхэм къагъэсэбэпыр тхьэумаф псалъэ-
ращ.5 Ар адыгеибзэм ещхьщ.
Тхьэмахуэ псалъэр лъабжитI зэхыхьэри къэхъуащ. Апхуэдэ псалъэ
къэхъукIэм ди бзэм куэдрэ ущрохьэлIэ:
тхьэ – напэ – тхьэнапэ «икона»
тхьэ – лъэIу – тхьэлъэIу
Псалъэм япэ Iыхьэр тхьэ –кIэ къыщIидзэуи щыIэщ:
Тхьэншагъэ – «безбожие»
Тхьэншэ – «безбожник»
Тхьэпэлъытэ – «богоподобный»
ТхьэрыIуапIэ – «место, где собирался народ для суда над кем-либо».
Тхьэшхуэ – «главный Бог»
ТхьэрыIуэ – «клятва»