Къэбэрдей щIызахуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Къэбэрдей щIызахуэ — Къэбэрдей-Балъкъэрым и ишхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ щIызахуэ, Къаукъазыпэ и ику IыхьэмкIэ гъэзауэ Балъкъыпсымрэ Тэрчыпсымрэ я зэхуаку дэлъ щIы къызыщIэзыубыдэ.

ЩIызахуэм къуршыпэм щыщIэдзауэ аткIэ ишхъэрэ-къуэкIыпIэкIэ иригъэзыхыу щытщ. ЩIызахуэм и лъэгапIэхэр 200 метрэм щыщIэдзауэ 500 метрэхэм щIигъуу щытщ. Иныкъуэ щIыпIэхэм иджыри къыздэс мэз пIэ Iувхэр къытенэжахэу щытщ. ЩIызахуэм щынэхъыбэщ фIыцIэщIхэмрэ губгъуэ-фIыцIэщIхэмрэ.

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]