КиноПоиск

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Логотип

«КиноПоиск» — кинемотогрофым теухуауэ урысыбзэ интернет-проект. Сайтым илъщ филмхэм, сериалхэм, актерхэм, режиссорхэм сытхэм ятеухуауэ информациэ. Социал хъым и зэфIэкIхэр иIэщ. Ахэм нэмыщI сайтым кином и сытхуэдэ гъэзапIэм теухуауи махуэ къэс хъыбэрыщIэхэр къралъхьэхэр, кино екIуэкIхэм ахъшэ къыщIаххэм ятеухуауи анализхэр ящI.

2014 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм сайтым цIыхуу регистрациэ зыщIахэм я бжыгъэр милуанищым щIигъуащ[1].

2013 гъэм и жэпуэгъуэ мазэ хъухъу сайтым и 60% Iыхьэр ООО «Кинопоиск» иIыгъыу, адрей 40% абы и дэзыIыгъыгъуэ фрэндж компаниэ AlloCiné IэщIэлъу щытащ. Жэпэуэгъуэм и 15-м сайтыр къищэхуащ Яндекс компаниэм[2].

Сайтым и щытыкIэр[гъэтэрэзын | edit source]

Сайтым уегъэлъагъу кинохэм, сериалхэм, мултхэм икIи абыхэм епха киноиндустриэм и лэжьакIуэхэм ятеухуаухэу информациэ зэмылIэужыгъуэхэр. Сайтым и медиэбазэм хохьэхэр вагъуэхэм я сурытхэр, кино сериалхэм къыхэха кадрхэр, абы япха саундрекхэр, трейлерхэр икIи нэгъуэщIхэр

Зэрзэхэлъхэр: Сайтым иIэ пычыгъуэхэр:

 • филмхэм я напэкIуэцIхэр
 • кинолэжьакIуэхэм я персонал напэ
 • кинохэм я хъыбарыщIэхэр
 • интервиухэр
 • фоторепортажхэр
 • кино, Blu-ray, DVD къыдэкIынухэм я график
 • телепрограммэ
 • джэгурэ зэпеуэра киноманхэм щхьа
 • социал щIэупщIэхэр
 • филмхэм я рейтингхэр
 • Урысейм, АШЗ-м, дунейм щекIуэкI ахъшэ щIэххэр
 • DVD Blu-ray каталогхэр
 • премиэхэм я архив
 • вагъуэхэр социал хъым
 • нэхъыфI дыдэ филмхэм я Топ-250

Сайтым и тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

Сайтыр яухуаущ 2003 гъэм и щакIуэуэгъуэм и 7-м. Сайтыр зыухуауэ щытхэр Виталий Тацийрэ Дмитрий Сухановрэщ[3].

Рейтинг[гъэтэрэзын | edit source]

2012 гъэм и гъатхэпэ мазэмкIэ сайтым махуэ къэс 1,3 милуан цIыхуу ихьэу щытащ[4].

Alexa Internet компаниэм къызэрибжамкIэ сайтым дунейм 517 увыпIэр (Урысейм 27 увыпIэр) иIыгъщ уеб-сайтхэм популарнагъкIэ[5].

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэхъэр[гъэтэрэзын | edit source]