Категориэ:Тхыгъэ дэгъуэхэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Тхыгъэ дэгъуэхэхэр" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.