Jump to content

Категориэ:Молдавиэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Молдавиэ" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.