Категориэ:Мазаем и 29-м дунейм ехыжахэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Мазаем и 29-м дунейм ехыжахэр" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.