Интерстеллэр

Къыздихар Уикипедиэ
Интерстеллэр
Interstellar
Жанр

щIэнгъуазэ фантастикэ
зекIуагъэ филм
драмэ

Режиссор

Кристофер Нолан

Продусер

Кристофер Нолан,
Эммэ Томас,
Линдэ Обст

Зыхэзылъхьар

Джонэтэн Нолан,
Кристофер Нолан,
Кип Торн

Оператор

Хьойте Ван Хьойтемэ

Композитор

Хьанс Циммер

Нэхъыщхьэу хэтхэр

Меттиу МакКоннаухи,
Энн Хьетеуей,
Джессикэ Честейн,
Майкл Кейн,
Кейси Аффлек,
Уес Бентли

Кинокомпаниэ

Paramount Pictures,
Warner Bros.,
Legendary Pictures,
Syncopy Films,
Lynda Obst Productions

ЗэрекIуэкIыр

169 дакъикъэкIэ

ТрагъэкIуэдар

165 000 000 доллару

Къэрал

АШЗ и нып АШЗ,
Британиэшхуэ и нып Британиэшхуэ

Бзэ

инджылыбзэ

Гъэ

2014

IMDb

ID 0816692

Шаблон:IMDb еплъын

Интерстеллэр (ин-бз. Interstellar«Вагъуэ зэхуаку») — режиссор Кристофер Нолан триха щIэнгъуазэу фантастикэ филм, Джонэтэн Ноланрэ Кип Торнрэ зэхэлъхьа тхыдэм къыхэкIыу. Кинор топсэлъыхь хьэршым лъэта лъыхъуакIуэ гупым, зэман-утыку зекIуапIэ къагъуэтахэмкIэ цIыхум хьэршым хузэфIэмыкIын зэхуакушхуэхэр абыкIэ къракIухьыну хуежахэм. Кином и тхыдэр зэхэзылъхьар Крстофер Нолан и къуэш Джонэтэн Ноланщ, абы тхыгъэ зэхилъхьар къызэтехъукIар Кип Торн и щIэнгъуазэ лэжьыгъэ физикэ теориэхэращ.

Кино техын Iуэхухэр япэ щIыкIэ студиэ Paramount Pictures-рат щIэздзар, ауэ зэкъуэш Ноланхэм кином елэжьын щIадза иуж, абыхэм я кинохэр къыдэзыгъэкI хабзэу щыт Warner Bros. кином ахэм ягъусэу елэжьын щIидзащ. Езы кинор тезыхар Syncopy и Lynda Obst Productions компаниэхэращ. Оператор папщIэу кином елэжьащ Хьойте Ван Хьойтемэ. Комрозитору уващ Кристофер Нолан и еуж кинохэм елэжьа Хьанс Циммер.

Кинор трахащ 2013 гъэм и етIуанэ Iыхьэм, Алберт провинциэм (Канадэ), Лос-Анджелес (АШЗ), Ислэнд и ипшэ щIыпIэхэм.

Жэпуэгъуэм и 27-м кином и япэ гъэлъагъуэхэр щIадзащ, дунейм и къалэ нэхъ ин хахахэм. ЩакIуэуэгъуэм и 5, кином дунейпсо гъэлъэгъуэныр щIидзащ.

Зэтеухуар[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Ди лъахъэнэм икухэм къэхъуа гъушапIэшхуэм, цIыхухэр шхынкIуэд кризис бжэIупэм деж Iуигъувахэщ. ЦIыхухэм а гъей къэкIуам къыхэкIыу, дунейм текIуэдыкIыжын щIадзэ. Абы къэхэкIыу, хьэршым ди щIылъэм пэмыжыжэу Iэзэхэм къыщагъуэта зэман-утэку зекIуэпIэр къагъэсэбэпу, цIыхухэм гугъэ ящI абы илъэтыкIыу нэгъуэщI дуней ущыпсэу хъун къыщагъуэту Iэпхъуэнухэу. Дуней ущыпсэу хъунхэр къалъыхъуэну хьэршым ягъэлъатэхэр астронавт гуп.

Нэхъыщхьэу хэтхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Кристофер Нолан
 • Меттиу МакКоннаухи — Купер
 • Энн Хьетеуей — Амелиэ Бранд
 • Джессикэ Честейн — Мёрф
  • Маккензи Фой — Мёрф (сабийуэ)
  • Эллен Бёрстин — Мёрф (жьыуэ)
 • Кейси Аффлек — Том
  • Тимоти Чаламет — Том (сабийуэ)
  • Уиллиам Дивайн — Том (жьыуэ)
 • Майкл Кейн — профессор Бранд
 • Уес Бентли — Дойл
 • Дэвид Гиаси — Роммили
 • Джон Литгоу — Доналд
 • Тофер Грейс — Гетти
 • Дэвид Ойелоуэ — директэр
 • Элиес Габел —
 • Коллет Вулф — мисс Келли
 • Леа Кейрнс — Лоис
 • Ленэ Георгас — Ниурз
 • Билл Ирвинс — ТАРС (макъкIэ)
 • Джош Стиуарт — КЕЙС (макъкIэ)

Зэрелэжьар[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Ислэндым кинор щытраха зы щIыпIэ

Кином елэжьын щIадзащ 2006 гъэм и бадзэуэгъуэм, студиэ Paramount Pictures-рэ Стивен Спилебргрэ, Кип Торн и теориэхэм теухуауэ кино трахыну щыжаIам щыгъуэ.

2007 гъэм и гъатэпэ мазэм, Джонэтэн Нолэн кином и тхыдэр зэхилъхьэн щIидзащ, ауэ кинор илъэс куэдкIэ зэхалъхьэн пIэм икIакъым, Стивен Спилберг кинор трихыну зэрыхущIегъуэжам щхьа.

2013 гъэм и пэщIэдзапIэм Кристофер Нолан епсэлъэн щIидзащ Paramount Pictures Warner Bros. студиэхэм кином и режиссору зэрагъэувыным теухуауэ. МазитI дэкIа иуж ар кином и режиссору ягъуващ.

Езы кинор трахын щIадзащ 2013 гъэм шыщхьэIум и 6-м, Канадэм и Албертэ провинциэм. Абы иуж кинор трахын пащащ Ислэндым и ипшэ-къухьэпIэ щIыпIэхэм. ИтIанэ Лос-Анджелес кинор трахын щаухащ 2013 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм.

Дыгъагъазэм и 14-м кином и япэ тизер къыдэкIащ, кинор зэтеухуауэ щытынур къыхигъэщу.

Жэпуэгъуэм и япэ махуэм кином и ещанэу еуж трейлерыр къыдагъэкIащ. Абы иуж кинор къызэрыдагъэкIынум и Iуэхухэр зэрахуэн щIадзащ.

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]