Инджылызрэ Уелсрэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Инджылызым и нып
Уелсым и нып
Инджылызрэ Уелсрэ (плъыжьыгъэр) Зэгуэт Пэщтыхьейм зэрыхэт

Инджылызрэ Уелсрэ (ин-бз. England and Wales, уал.-бз. Cymru a Lloegr) — Британиэшхуэм хэт йурисдикциэ в составе. Ар иризэхэтщ Зэгуэт Пэщтыхьейм и хэкуиплӀым ящыщу хэкуитӀкӀэ — ИнджылызкӀэрэ УелскӀэрэ. Шотлэндиэрэ Ишхъэрэ Ирлэндрэ ялътауэ Инджылызымрэ Уелсымрэ я щӀыпӀэм щызокӀуэр инджылыз унафэр. Конституциэм зэритымкӀэ Инджылызрэ Уелсрэ япэм щыӀа Инджылыз пэщтыхьейм я къытехъукӀыгъэу щытщ.

Инджылызрэ Уелсрэ зэгъусэу ябж мурад куэдхэм щхьа, псом нэхъапэу унафэ щӀынымрэ унафэ гъэзэщӀэнхэмрэ щхьа. Псалъэм папщӀэ Инджылызрэ Уелсрэ хабзэ хъуауэ зы йурисдикциэм щӀэту ебж инджылыз унафэ щӀыпӀэм епхахэм.