Инджылызрэ Уелсрэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Инджылызым и нып
Уелсым и нып
Инджылызрэ Уелсрэ (плъыжьыгъэр) Зэгуэт Пэщтыхьейм зэрыхэт

Инджылызрэ Уелсрэ (ин-бз. England and Wales, уал.-бз. Cymru a Lloegr) — Британиэшхуэм хэт йурисдикциэ в составе. Ар иризэхэтщ Зэгуэт Пэщтыхьейм и хэкуиплIым ящыщу хэкуитIкIэ — ИнджылызкIэрэ УелскIэрэ. Шотлэндиэрэ Ишхъэрэ Ирлэндрэ ялътауэ Инджылызымрэ Уелсымрэ я щIыпIэм щызокIуэр инджылыз унафэр. Конституциэм зэритымкIэ Инджылызрэ Уелсрэ япэм щыIа Инджылыз пэщтыхьейм я къытехъукIыгъэу щытщ.

Инджылызрэ Уелсрэ зэгъусэу ябж мурад куэдхэм щхьа, псом нэхъапэу унафэ щIынымрэ унафэ гъэзэщIэнхэмрэ щхьа. Псалъэм папщIэ Инджылызрэ Уелсрэ хабзэ хъуауэ зы йурисдикциэм щIэту ебж инджылыз унафэ щIыпIэм епхахэм.