Иисус Ичылисэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Хьисэ Ичылисэ — дуней псом зыми пымышъа чылисэ хуит, Пекин къалэм Китаим 1917 гъэм зэӀуахауэ. Ар китай лъэныкъу щыт Протистан чылисэм къыхэкӀауэ Чыристан диным щыщу. А диным Хьисэ Ичылисэм хэт цӀыхухэр Зыпылъыр - Евангилэр лъэпкъу хъуам дунем нагъэсыну Хьисэым ИетӀуанэ къэсыгъуэм нэс. Ар зы чылисэ Китаим еуэ, револуцэ 1945 гъэм екӀуэкӀам ипэкӀэ щы хъухэт. 1995 гъэм Хьисэ Ичылисэр Мэзкуу идеи зы зэӀуиха.

Мы пшъыр япэрей хабзэм:

  1. Тхьапсэ
  2. Чристэн диныр зепхьан
  3. Уи лъакъуэ птхьакӀыну
  4. ?
  5. Шъэбэт Махуэ
  6. Хьисэ
  7. Инджыл Тхылъыр
  8. Къэлыныр
  9. Чылисэ
  10. Гупшысэныгъэ