Игги Азали

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Игги Азали
ин-бз. Iggy Azalea
Сурэт
И лэжьыгъэр: уэрэджыIакIуэ, рэпер, модел, уэрэд продюсер
Къыщыхъуар: 1990 мэкъуауэгъуэм и 7(1990-06-07)[1][2][3] (32 гъ.)
Къыздэхъуар: Сидней, Аустралиэ
Дунейм щехыжар:
Официал сайтыр: Официал сайтыр

Аметист Амелиэ Келли (ин-бз. Amethyst Amelia Kelly) ерэ нэхъ зэрыцIэрыIуэу И́гги Аза́ли (ин-бз. Iggy Azalea) — аустралиэ хип-хоп уэрэд жыIакIуэ. Япэу гугъэ щралъытар YouTube видеуэ-хостингым уэрэдитI «Pu$$y-рэ» «Two Times-рэ» я клип щрилъхьауэ щтаращ.

Гулъытэгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]