Jump to content

Геометрие

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Геометрие (грекыбзэ псалъэщ) — геометрическэ пкъыгъуэхэм я щытыкӀэхэм тепсэлъыхь щӀэныгъэщ.

Элементарнэ геометриер ӀыхьитӀу зэщхьэщокӀ:

  • планиметрие — гущӀыӀу захуэм телъ пкъыгъуэхэм я щытыкӀэхэр едж;
  • стереометрие — пространственнэ пкъыгъуэхэм я щытыкӀэхэр едж.
  • Геометрие, япэ Ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӀэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӀэ. Налшык - 1954.