Jump to content

Беслъэнейхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Bеслъэнейхэр, Бэслъэнейхэр е Беснийхэр - къэбэрдейм щыпсэурэ адыгэ лъэпкъщ. Иджирей Тыркуемрэ Урысыемрэ щыпсэущ. Закъуэу Къонакъо унагъуэр абыхэм я пщы лъакӀощ. Лабэшхуэм иджабгъу Ӏуфэмрэ Урупрэ Таджэмшхуэмрэ я Ӏуфэхэмрэ щыпсэуащ. Я бзэр къуэкӀыпӀэ адыгэбзэм и лъэпкъщ.

1830-1850-гъэхэм Беслъэней къуажэхэм ящӀыпӀэхэр.