Багдад

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэм и теплъэ, псыхъу Тигрисым тетщ

Бэгъдад - Иракъым и къалэ нэхъыщхьэщ. Нэбгырэ млн 6 хуэдиз щопсо. Къэралым и экономикэ, културэ икӀи социал гупчэу щытщ. Къалэ тхьамадэр - Сабир аль-Исави.

Тарихъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ижъдыдэ лъэхъэнэм щӀэдзауэ мы щӀыпӀэр ящӀу щытащ. Муслъымэн хьалифу Абу Джафар аль-Мансурэм цӀэу "Мадинат аль-Салам" хуиуса. Ауэ я XI-рэ лӀэщӀыгъуэм щегъэжьауэ "Багдад" закъуэр аращ къытенэжьар.

Вавилоным (км 85-кӀэ пэжыжьэ) и унэжьхэр