Багдад

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къалэм и теплъэ, псыхъу Тигрисым тетщ

Багдад - Иракъым и къалэ нэхъыщхьэщ. Нэбгырэ млн 6 хуэдиз щопсо. Къэралым и экономикэ, културэ икIи социал гупчэу щытщ. Къалэ тхьамадэр - Сабир аль-Исави.

Тарихъ[гъэтэрэзын | edit source]

Ижъдыдэ лъэхъэнэм щIэдзауэ мы щIыпIэр ящIу щытащ. Муслъымэн хьалифу Абу Джафар аль-Мансурэм цIэу "Мадинат аль-Салам" хуиуса. Ауэ я XI-рэ лIэщIыгъуэм щегъэжьауэ "Багдад" закъуэр аращ къытенэжьар.

Вавилоным (км 85-кIэ пэжыжьэ) и унэжьхэр