Ахъщэ хэх

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Адыгэ джэгум щыщ хабз. ДжэгуакIохэм пшъэшъэ цIэрыIо джэгу пчэгум тыраубытэти ар ащэфыжьэу "шъхьафит" ашIыжьыфэ ахъщэ къаугъоищтыгъ. Ахъщэу къаугъойрэр алъытэнэу нэбгырэ заулэ агъэнафэщтыгъэ. Пшъэшъэ гъэшIуагъэу тыраубытагъэр цIэрыIоу зэрэщытым елъытыгъэу нахьыбэ къыфатыщтыгъэ.