ЩIыпIэ инагъ

Къыздихар Уикипедиэ

ЩIыпIэ инагъ — фигурэм и инагъэыр къэзыгъэлъагъуэ геометриэ дэмыгъэ.

Инагъыр къызэрабжхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Инагъым и фигурэр къигъэлъагъуэу интеграл
— инагъ, зэпымыу функциэм и интервал -ымрэ горизонт хэшамрэ я зэхуаку даувар къэббж хъунущ, а функциэм и хэха инагъыу.


ЩIылъэм и инагъыр къызэрапшххэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ЩIылъэр хэхауэ къыщапшкIэ къагъэсэбэп формулэ:

А дыдэр координаткIэ къыщапшым деж:

Инагъыр къызэрапш щIыкIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

  • Километр плIимэ, 1 км² = 1 000 000 м²
  • Гектар, 1 га = 10 000 м²
  • Ар, 1 а = 100 м²
  • Метр плIимэ, 1 м² = 1 са (сантиар)
  • Дециметр плIимэ, 100 дм² = 1 м²;
  • Сантиметр плIимэ, 10 000 см² = 1 м²;
  • Миллиметр плIимэ, 1 000 000 мм² = 1 м²;
  • Барн, 1 б = 10−28 м².

Инагъыр къызэрахабхыкI фигурэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Геометриэ фигурэ Формулэ ЗэхъуэкIыныгъэхэр
ПлIимэ  — плIимэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ.
Щимэ  — щимэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ
Химэ  — химэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ
Имэ  — имэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ
Бимэ  — периметр,  — лъэныкъуэхэр зэрыхъур.
ЗэпэплIимэ и  — зэпэплIимэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ.
Параллелограмм и  — лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ.
и  — параллелограммэм и зэпэгъунэгъу лъэныкъуэхэр,  — абыхэм я къуэгъэнапIэр.
Ромб и  — ромбым и диогоналхэм я кIыхьагъ.
Трапециэ та  — зэпэшыт лъэныкъуэхэр,  — абыхэм я зэхуакум дэлъым и кIыхьагъ .

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]