Ӏэпэлъхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ӏэпэлъхэр
Digitalis x mertoensis 4.jpg
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Lamiales
Лъэпкъ: Фӏарий лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ӏэпэлъхэр
Латин цӀэр
Digitalis
Linnaeus

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 33582
NCBI 4163

Бегъымбарӏэпэлъ е ӏэпэлъ (лат-бз. Digitalis) — лӏэужьыгъуэ зыбжанэу гуэшыжьа удз лъэпкъэгъущ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къаукъазым ӏэпэлъэу лӏэужьыгъуитху къыщокӏри, псори илъэс бжыгъэкӏэ мэпсэу, лъабжьэ быдэ яӏэщ. Гъагъэхэр инхэщ, ӏэрамэ кӏыхьхэу зэхэту, удз щхьэкӏэхэм къапедзэ, къапщӏийхэр, удзыр зыхуэдэ лӏэужьыгъуэм елъытауэ, плъыжьхэщ, пшэплъыфэхэщ, гъуэжьхэщ, гъуэжь-хужьыфэхэщ.

КъыздэкӀыр[гъэтэрэзын | edit source]

Зи къэпщӏийр плъыжь ӏэпэлъ лӏэужьыгъуэр цӏыхухэм къагъэкӏ, Еуропэ Къухьэпӏэм къырашауэ, адрейхэр езыр-езыру ди щӏыпӏэхэм къыщокӏ. Мэзхэм, бгыщхьэхэм уащрохьэлӏэ.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лӏэужьыгъуэ псори хущхъуэу къагъэщхьэпэ.

Лӏэужьыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.