Шаблон:Link FA

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Mail-mark-junk red.svg Мы тхыгъэр ихын хуэйуэ къалъытэ.
Ар зытеухуар уздеджэфынур напэкӀуэцӀым Википедиэ:Ихын хуэйхэр/All Link FA/GA/FL bagdes are now stored in Wikidata. These templates have been deleted from Engish, German, Arabic, etc. Wikipedias.
Абы и тепсэлъыхьыныр ямыух кӀышъэ напэкӀуэцӀым упылъыфыну, нэхъыфӀ пшъыным шъхьэкӀэ, ауэ и цӀэр зэпхъуэкӀын, зытепсэлъыхьыр ипхын умыгузавэ, еплъ пщӀэн хуэйхэм и пэублэ.
Тепсэлъыхьыныр ямыух щыкӀэ тхыпхъэм мы дэмыгъэр тевмых.
[щӀын] [къэгъэщӀэрэщӀэжын]
Документациэ Документациэ
Emblem-important-red.svg Мы шаблоным документациэ хурикъукъым.
Проэктым удэӀэпыкъуфыну, шаблоныр бгъэзанкӀэмэ: мыхьэну хэлъымрэ къызэрагъэшъхьэпэмрэ параметыр иӀэхэм уатепсэлъыхьмэ. Адрейхэм дэӀэпыкъуэгъу яхуэхъуну ар къэгъэсэбэпыным шъхьэкӀэ.
Зэгъэзэхуэным шъхьэкӀэ къэпштэфынур {{doc}} иэ {{doc-inline}}. Зщумгъэгъупшэ и кӀуэцӀми зэгъэзэхуэгъуэ зэрышъын хуэр <noinclude></noinclude>.
P.S. Абым пэмыкӀыу шъэжь категориэмрэ интервикхэр.