Шаблон:Flagcountry/Румыниэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Румыниэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Румыниэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Румыниэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Румыниэ)
flag alias Flag of Romania.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Romania.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1859Flag of the United Principalities of Wallachia and Moldavia (1859 - 1862).svg
1862Flag of the United Principalities of Romania (1862–1866).svg
1948Flag of Romania (1948-1952).svg
1952Flag of Romania (1952-1965).svg
1965Flag of Romania (1965-1989).svg
ВМС-1948Naval Ensign of Romania (1948-1952).png
ВМС-1952Flag of ships of the Naval Force of Romania (1952-1965).svg
пограничный-1952Flag of Coast Guard of Romania (1952-1965).svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Румыниэ}} > Румыниэ
  • {{Flagcountry|Румыниэ}} > Румыниэ Румыниэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Румыниэ|1859}} > Румыниэ