Шаблон:Псыхъурей/doc

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Псыхъурейхэм теухуа напэкӀуэцӀхэм папщӀэ къагъэщхьэпэн шаблонщ.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[edit source]

{{Псыхъурей          
 |ЦӀэр            = 
 |И цӀэ дыдэр        = 
 |Сурэт            = 
 |ПсалъэщӀэтхэ        = 
 |Координатхэр        = 
 |CoordScaӀe         = 
 |Къэрал           = 
 |Регион           = 
  |Куей           = 
 |Хы Ӏуфэм елъытауэ и лъэгагъ = 
 |КӀыхьагъ          = 
 |Бгъуагъ           = 
 |Инагъ            = 
 |Ихуэр            = 
 |Псы Ӏуфэм и кӀыхьагъ    = 
 |Кууагъ нэхъ иныр      = 
 |Кууагъ курытыр       = 
 |Минерализациэ типыр     = 
 |Шууагъ           = 
 |Псызэхэжэм и инагъыр    = 
 |Псы хэлъадэхэр       = 
 |Псы хэжхэр         = 
 |Commons           = 
}}