"Джэнета" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
цӀ (12 версий: importing articles from Incubator)
| range legend =
}}
'''Джэнéта''' ([[УрысыбзэЛатиныбзэ|урлат-бз.]]: ''ГенеттаGenetta'' , [[ИнджылыбзэУрысыбзэ|инур-бз.]]: ''GenetsГенетта'', [[Латиныбзэ|лат-бз]]: ''Genetta'') — шъакlуэ псэушъхьахэм ящыщ, класс шэрыпlым яхэт. Иплъэпlкъыр кlыхьу (50 см.) езыр лъахъчу, цыр lуву ауэ шъхьацlыр кlэкlу щыт, уэгу-фlыцlу хэлъу, икlапэр бэлацу щыткъым, икlыхагъыр 50 см. Лъэпlкъу 6 мэхъхэ янэхъыбэр [[Африкэ|Африкэм]] игубгъуэхэмрэ тропик мэзхэмрэ щопсохэ. Абы пэмыкlыу ишъхърэ-къуэхьапlэ Еуропэми ([[Эспаниэ|Эспаниэмрэ]] [[Фрэндж|Фрэнджымрэ]]) абде инэхъыбэм мэзхэ, къуэхэм щопсоу псым нэхъ игъунэу. Псэушъхьа цlыкlу, бзу, бзухэм я джэдыкlэ, цlыв амэ ешх. Джэщкlэ шъэкlуэн нэхъ къыхехыр. Я кlасу пхъышъхьа-мышъхьахэр яшхыр. Хадэм хэхьан, унэм кlэхьани хъун. Къуэхьапlэ Африкэм мэз джэнéтар джэщ зэрыхъу джэдэщхэр ихъункlын кlедзэ. Махуэкlэ жыгышъхьахэм иэ нывэ зэхуакухэм кlэлъхэ жэуэ. Гъэпсом зэпохьафхэ, 10-12 тхьамахуэкlэ мэпсэф, къылъхур 1-4 чыру, анэм мэзихкlэ шэкlэ егъашхэгэ. Илъэскlэ анэм дэкlыгъухэ.
 
Джэнéтахэр арысэ мэхъу кlэху, Африкэм куэду унагъуэм щыlыгъхэ фейрэ, дзыгъуэрэ ирагъэукlыу.
411

edits

Navigation menu