Jump to content

Джумадэ Ӏус-сани версиехэм я зэщхьэщыкӀыныгъэхэр

no edit summary
No edit summary
{{Ислъам махуэгъэпс}}
 
'''Джумадэ Iус-сани''' ({{lang-ar|جمادى الثاني — «джумадэ етIуанэ»}}) ерэ '''джумадэ Iул-ахирэ''' ({{lang-ar|جمادى الآخرة — «джумадэ иужкIэух»}}) — [[Ислъам махуэгъэпс|муслъым махуэгъэпсыи]] и еханэ мазэ.
 
ХьэрыпыбзэкIэ Джумадэ жиIэм гъуща жиIэуращ. Мазэ Джумадэ Iус-санирэ, абы япэ ит Джумадэ Iул-Iуларэ Хьэрыпейм нэхъ гъущапIэ дыдэу япэм ябжт.
 
[[Категориэ:Ислъам мазэхэр]]
4,027

edits